مزایده

مزایده

آگهی فراخوان انتخاب مشاور

سازمان پارکها وفضای سبز درنظردارد به استناد بند3مصوبه هیئت مدیره

سازمان مورخ 12/5/87 وآئین نامه مالی ومعاملاتی شهرداری

نسبت به انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مرحله اول ودوم

طرح شبکه های آبرسانی وآبیاری فضای سبز

..........باشرح خدمات سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور