مزایده

مزایده
آگهی مناقصه  عمومی
    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی حفظ و نگهداری تعدادی از پارکها را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از شرکتها و موسسات واجد شرایط دعوت میشود حداکثر 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به سازمان پارکها واقعدر بلوار دانشجو پارک شهر شادی مراجعه نمایند.
 

 تلفن تماس: 8251500 و 8254722

                                                                                    سازمان پارکها و فضای سبز

        آگهی مناقصه  عمومی
 

   سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به تامین نیروی انسانی جهت سال 1387 اقدام نماید لذا از شرکتها و موسسات واجد شرایط دعوت میشود حداکثر 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به سازمان پارکها واقعدر بلوار دانشجو پارک شهر شادی مراجعه نمایند.

  تلفن تماس: 8251500 و 8254722

                                                                                  سازمان پارکها و فضای سبز یزد