معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد طی حکمی، سرپرستان معاونت سیما ،منظر و فضای سبز مناطق یک و دو را منصوب کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد طی حکمی، سرپرستان معاونت سیما ،منظر و فضای سبز مناطق یک و دو را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، مهندس فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری یزد، طی حکمی سرپرست معاونت سیما و منظر سازمان و همچنین سرپرست فضای سبز مناطق یک و دو را منصوب کرد. 

در مراسم تودیع و معارفه معاونت سیما، منظر و سرپرستان فضای سبز که با حضور رئیس سازمان برگزار شد، آقای محمد سعید کاشفی بعنوان معاونت سیما و منظر سازمان، آقای فرامرز روانپرور بعنوان سرپرست فضای سبز منطقه یک  و آقای هادی دهقانی بعنوان سرپرست فضای سبز منطقه  دو سازمان منصوب گردیدند.