مناقصه اجرای شبکه آبیاری فضای سبز منطقه 4

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 300.000.000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2018805866 بانك تجارت دهم فروردین  يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 98 سازمان سیمامنظر وفضای سبز شهری شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 26/04/98می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  08/05/98  مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10 صبح روز سه شنبه مورخ09/05/98 در دفتر رئیس سازمان  مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                 

محل دريافت اسناد: يزد ـ بلوارشهیدمنتظرقائم – کوچه شهیدنقیب زاده – سازمان سیما منظرو فضای سبز ـ امور قراردادها ویا با مراجعه به سایت parks.yazd.ir

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد500.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2018054666 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  parks.yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

جهت دریافت فایل دعوتنامه شرکت در مناقصه اینجا کلیک نمائید.

فایل شرایط خصوصی استعلام

فایل دستورالعمل آزمایش هیدرولیکی

فایل فهرست بها

اصلاحیه ردیف 26 فایل فهرست بها