مناقصه خرید لوازم مورد نیاز توسعه شبکه آبیاری فضای سبز مناطق یک ،دو ،سه وناحیه تاریخی

مناقصه خرید لوازم مورد نیاز توسعه شبکه آبیاری فضای سبز مناطق یک ،دو ،سه وناحیه تاریخی


 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 90.000.000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2018805866 بانك تجارت دهم فروردین  يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل   10 درصد  مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 98 سازمان سیمامنظر وفضای سبز شهری شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 30/7/98 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ  18/8/98   مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روزیکشنبه مورخ 19/8/98 در دفتر رئیس سازمان  مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                 

محل دريافت اسناد: آدرس اینترنتی parks.yazd.ir

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 500.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2018054666 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  parks.yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

       

      جهت دریافت فایل اسناد مناقصه کلیک نمائید.