نصب المان هرم گل - ابتدای بلوار دولت آباد

نصب المان هرم گل - ابتدای بلوار دولت آباد