نصب المان گل و پروانه (پل میدان شهید باهنر)

نصب المان گل و پروانه (پل میدان شهید باهنر)