نصب وسایل بازی پلی اتیلن وایمن سازی محوطه بازی کودکان

نصب وسایل بازی پلی اتیلن وایمن سازی محوطه بازی کودکان
به گفته مهندس زارع مسوول زیباسازی سازمان پارکها وفضای سبز طی دو ماهه گذشته واحدزیباسازی این سازمان نسبت به اجرای کفپوش درمحوطه بازی کودکان درپارکهای بوستان پرستار ،شهدای کسنویه ونیز جمع آوری وسایل بازی غیر استاندارد درتعدادی ازپارکها ازجمله شهید ابراهیمی ،پهلوان یزدی ، زنبق، جوان، چهارده معصوم و... اقدام نموده است وی یادآور شد باپیگیری های انجام شده تعدادی مجموعه بازی پلی اتیلن با مشارکت سازمان رفاهی – تفریحی درپارکهای شهید ابراهیمی ،جوان اکبرآباد ،ملت امامشهر ،شهدا وپارک کوچه مسجد پیغمبر نیز نصب وراه اندازی شده است.
وی در ادامه افزود این سازمان با خرید ونصب حدود 6000 متر ریسه درمیادین امام علی(ع) ،بعثت ، شهید بهشتی وپارک های غدیر، آزادگان وشهدای هفتم تیر نسبت به تزئین این مکانها اقدام نموده است .
 
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز