نهالکاری برخی از مدیران شهرداری یزد به مناسبت هفته منابع طبیعی