نهالکاری (درخت ودرختچه )

نهالکاری (درخت ودرختچه )

نهالکاری (درخت ودرختچه )

سازمان پارکها باانجام نهالکاری درمحلهای ذیل سعی نموده گام هرچند کوچکی رادرافزایش سرانه فضای سبز یزد بردارد.