نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز در روز دوشنبه مورخ 19/3/93راس ساعت 18 در محل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید

نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز در روز دوشنبه مورخ 19/3/93راس ساعت 18 در محل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید

 

1-درخواست مدیرعامل به شماره 931501950مورخ 18/3/93 موضوع آقای محمد رضا اول شاطر مطرح ومقرر شد در صورتیکه نامبرده حاضر است در پارک بزرگ شهر نسبت به تامین مسیر خاکی اقدام نماید پس از اخذ مجوز لازم از ارگانهای مربوطه وارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده 14تا تاریخ 30/7/93قرارداد منعقد ودر قرارداد نیز کلیه ضوابط ومقررات ورعایت مسائل ایمنی رعایت شود.
 2-درخواست مدیر عامل به شماره 931501647مورخ 5/3/93 آقای ولی عباسی مطرح ومقرر شد در صورتیکه غرفه در پارک پهلوان یزدی به شخص دیگری واگذار گردید پس از عقد قرارداد با آن شخص نسبت به استرداد چکهای اجاره وتضمین های تسلیمی به آقای عباسی اقدام گردد.
3-موضوع آقای گلشئیان بابت نمایش شعبده بازی وتردستی در سالن پارک شادی مطرح ومقرر شد سازمان نسبت به مرمت سازی کف سالن وتامین روشنائی ونور پردازی اقدام وسپس پس از اخذ مجوز لازم از ارگانهای مربوطه وارزیابی کارشناسی وتائیدکمیسیون ماده 14تاتاریخ30/7/93باوی قراردادمنعقدگردددرخواست مدیرعامل به شماره 931501804مورخ12/3/93مبنی برتقاضای آقای قاسم علی بیکی دررابطه با اجاره غرفه پارک پهلوان یزدی مطرح ومقرر شد درصورتیکه نامبرده حاضراست با نرخ برنده مزایده با سازمان همکاری نماید وبمدت زمان تعیین شده در اوراق مزایده قبلی با نامبرده قرارداد منعقد گردد.
4-درخواست مدیر عامل به شماره 931501962مورخ19/3/93بابت تقاضای آقای وحید عطارها مطرح ومورد موافقت قرار نگرفت (ویدئو پرژکتور)
5-درخواست مدیرعامل به شماره931501949مورخ18/3/93مبنی بر تقاضای فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارا...مطرح وپس از بحث وبررسی مقرر شد در صورتیکه حاضرند در پارک شهداء اقدام نمایند پس از اخذ مجوز لازم از ارگانهای مربوطه وارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14قرارداد بمدت دو ماه منعقد گردد.
6-درخواست مدیر عامل به شماره 931501948مورخ 18/3/93اقای حسین جعفری ندوشن مطرح ومقرر شد در صورتیکه نامبرده حاضر است در پارک بزرگ شهر اقدام نماید پس از اخذ مجوز از ارگانهای ذیصلاح وتائید هیئت تیر اندازی وپس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14تا تاریخ 30/7/93با نامبرده قرارداد منعقد گردد.
7-درخواست مدیر عامل به شماره 931501947مورخ 18مبنی بر تقاضای بوستان فرهنگی بصیرت مطرح ومقرر شد در صورتیکه حاضرند در پارک بزرگ حسن آباد اقدام نمایند پس از اخذ مجوز از ارگانهای مربوطه وارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14تا تاریخ 30/7/93با نامبرده قرارداد منعقد گردد.
8-درخواست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان یزد تحت شماره 1490194/64مورخ19/3/93مطرح ومقرر شد با توجه به جلسه در دفتر معاونت محترم امنیتی سیاسی استانداری یزد همکاری لازم بعمل اید .
9-با توجه به بند 4مصوبه مورخ12/3/93هیئت مدیره موضوع تقاضای اقای محسن فیاض مجددا مطرح وپس از بحث وبررسی وتبادل نظر مقرر شد در صورتیکه نامبرده حاضر است در پارک بزرگ شهر با سازمان همکاری نماید پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14ومجوز لازم از اداره مرکز بهداشت قرارداد بمدت یکسال منعقد گردد.
10-درخواست مدیر عامل به شماره 931501990مورخ19/3/93مبنی بر تقاضای اقای اربعی مطرح ومقرر شد در صورتیکه نامبرده حاضر است در غرفه پارک پهلوان یزدی با سازمان همکاری نماید پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14بمدت یکسال قرارداد منعقد گردد.