نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1– درخواست شماره 911504916 مورخ 21/6/91 در خصوص ساختمان پارک مریم بلوار صیاد شیرازی به سازمان فرهنگی ورزشی جهت طرح در کمیته فرهنگی ارجاع و پس از تاییدکلیه برآوردهای مرمت و آماده سازی ساختمان به سازمان داده شود و پس از کارشناسی جهت تعیین نرخ اجاره بها به کمیسیون ماده 14 ارجاع گردد با در نظر گرفتن مصوبه شورای معاونین
2- درخواست شرکت ارتباطات شمس نوین (رایتل) مطرح و با رهن و اجاره به میزان عر عدد 300.000.000 ریال کارشناسی بر مبنای مبلغ اولیه رهن به مدت یک سال پس از تصویب شورای اسلامی شهر موافقت شد.
 3 – نامه شماره 430/911504824 مورخ 18/6/91 مطرح و مقرر شد به جای بیست نفر نیروی باز نشسته از نیروی شرکتی استفاده شود و جایگزین شود.
4 – در خصوص پارک کوهستان مقرر شد با معاونت سیاسی امنیتی استانداری مکاتبات لازم صورت پذیرد .