هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز در روز دوشنبه مورخ 12/3/93راس ساعت 18 در محل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث وبررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز در روز دوشنبه مورخ 12/3/93راس ساعت 18 در محل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث وبررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

 

1-درخواست مدیر عامل به شماره 931501851مورخ 12/3/93مبنی بر نامه آقای مهندس سرخی زاده مسئول امور اداری مطرح ومقرر شد سازمان در خصوص پرداخت ماباالتفاوت عیدی وپاداش همانند شهرداری با نظر رئیس هیئت مدیره اقدام نماید .
2-درخواست مدیر عامل به شماره 931501801مورخ12/3/93مبنی بر تعیین مبلغ اضافه سرویس تانکر ولو مطرح ومقرر شد به ازای هر سرویس آب اضافی توسط تانکر ولو مبلغ 42000ریال محاسبه وپرداخت صورت گیرد.
3-درخواست مدیر عامل به شماره 931501804مورخ12/3/93مبنی بر تقاضای آقای قاسم علی بیکی در رابطه با اجاره غرفه پارک پهلوان یزدی مطرح ومقرر شد در صورتیکه نامبرده حاضر است با نرخ برنده مزایده با سازمان همکاری نماید وبمدت زمان تعیین شده در اوراق مزایده قبلی با نامبرده قرارداد منعقد گردد.
4-درخواست مدیر عامل به شماره 931501803مورخ12/3/93مبنی بر تقاضای آقای محسن فیاض جهت فروش مواد غذائی در پارک هفتم تیرمطرح ومقرر شد پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده 14بمدت یکسال با نامبرده جهت پارک بزرگ شهر قرارداد منعقد گردد.
5-درخواست مدیر عامل به شماره 931501850مورخ12/3/93مبنی بر پرداخت حق الزحمه کشیک نوروزی مطرح وبا پرداخت موافقت گردید ومقرر شد پس از ارائه مدارک وسوابق لازم وتائید رئیس هیئت مدیره اقدام گردد.
6-درخواست مدیر عامل به شماره 931501802مورخ12/3/93مبنی بر درخواست شرکت آب وفاضلاب بابت صرفه جویی در آب مطرح ومقرر شد جهت ادای توضیحات به حوزه خدمات شهری مراجعه تا اتخاذ تصمیم گردد.
7-درخواست شماره 931501696مورخ 7/3/93 آقای گلشئیان در رابطع با شعبده بازی مطرح ومقرر شد پس از اخذ مجوزات لازم از ارگانهای ذیصلاح وتائید کمیسیون ماده14ورئیس هیئت مدیره قرارداد تا پایان زمان فعالیت پارک شادی منعقد گردد.