هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1– درخواست بازاربزرگ فرش به شماره 921501272مورخ 23/2/92مطرح ومقررشد پس ازتاییدیه فرمانداری محترم یزد وپرداخت مبلغ 15.000.000ریال دروجه سازمان اقدام گردد.
2– درخواست دبیرکمیسیون ماده 7 بشماره 921501277 مورخ 23/2/92 مطرح وباافزایش مبلغ 40.000ریال برای هرجلسه وتاسقف 160.000ریال موافقت شد .
3– درخواست فرمانداری به شماره 5481 مورخ 11/2/92 مطرح ومقررشدپس ازتایید سازمان فرهنگی اقدام گردد.
4– درخواست شماره 7084 مورخ19/2/92 ناحیه مقاومت بسیج مرکزی یزد مطرح وبادرنظرگرفتن اهداء تعدادی کتاب به سازمان موافقت می شود .
5– درخواست شماره 911509684 مورخ17/12/91 آقای محسن امیری مطرح ومقررشدپس ازمکان یابی گزارش مجددا مطرح شود.
6– درخواست شماره 921501239 مورخ22/2/92 خانم اکبرزاده مطرح ومقررشد پس ازمکان یابی وکارشناسی به کمیسیون ماده 14 ارجاع  شود .
7– درخواست شماره 921501269 مورخ23/2/92 خانم سالاری مطرح ومقررشد ضمن موافقت به امورمشارکتهاارجاع شود .
8- درخواست شماره 921501180مورخ 21/2/92 مطرح و مورد مخالفت  قرار گرفت .
9– درخواست مورخ 23/2/92بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آور سازمان مطرح ومقررشد درخصوص اخذ زمین معادل سنوات آنان ازطرف شهرداری اقدام گردد.
10- مقرر شد مدیر عامل و ریاست و اعضاء هیئت مدیره در نمایشگاه گل و گیاه مشهد مقدس شرکت نمایند .