هفدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

هفدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1– نامه شماره 911504591مورخ 8/6/91شورای محترم اسلامی شهرمطرح وپس ازبحث وبررسی مقررشدبه مدت سه ماه تفاهم نامه به شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان منعقدوپس ازآن مجدداًً درهیئت مدیره موضوع بررسی تااتخاذ تصمیم بعدی صورت گیرد.
2– باتوجه به ناامنی وافزایش رفتارها وبرخورد ناشایست درپارکهای سطح شهرمقررشد ازطریق سازمان موضوع باشورای تامین مکاتبه تاازطریق ناحیه انتظامی اقدام لازم دراین خصوص بعمل آید .
 3– نامه شماره 911504663مورخ 11/6/91بی بی راضیه سالاری مطرح ومقررشد درصورتیکه نامبرده سرپرست خانوارمی باشد باارزیابی کارشناسی بمدت یک سال قرارداد منعقدگردد.
4– نامه شماره 911504564مورخ 7/6/ 91 معصومه سهرابی مطرح ومقررشد درصورتیکه نامبرده سرپرست خانوارمی باشد باارزیابی کارشناسی تاپایان شهریورماه قرارداد منعقدگردد.