همایش دوچرخه سواری ( به میزبانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز)

همایش دوچرخه سواری ( به میزبانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز)