هیجدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

هیجدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1– نامه شماره 911504815مورخ 19/6/91معاون برنامه ریزی وتوسعه شهرداری یزد درخصوص اجرای بند4 صورتجلسه شواری معاونین مطرح ومقررشد ردیف 3050100008پروژه تجهیز وتکمیل سالنهای ورزشی پس از تصویب شورای معاونین شهرداری اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت .
 2– نامه شماره 911504818مورخ 18/6/91درخصوص تعرفه فروش آب چاه های ژرف مطرح ومقررشد به ازای هرساعت آب ژرف به مبلغ معادل 150.000ریال وبه ازای آبگیری هرتانکر12000   لیتری به مبلغ معادل 269.000ریال اقدام گردد.
 3– نامه شماره108-6/ج مورخ 11/6/91 پادپک درخصوص برگزاری نمایشگاه وعرضه اسباب بازی مطرح ومقررشدپس ازتایید اداره حراست وکمیته فرهنگی به مدت 24روز باتعیین نرخ کارشناسی قرارداد منعقد گردد.
 4– موضوع تاسیس واحداجرائیات سازمان مطرح ومقررشد مدیرعامل درجلسه بعدی نسبت به تهیه گزارش جامع به هیئت مدیره اقدام تادراین خصوص اتخاذ تصمیم گردد.