پارک کوثرصفائیه به مبلمان پارکی مجهز شد

پارک کوثرصفائیه به مبلمان پارکی مجهز شد
سازمان پارکها وفضای سبز درراستای تامین  رفاه وآسایش شهروندان  واستفاده بهینه از محیط پارکها  پارک کوثرصفائیه رابه مبلمان پارکی مجهز نموده است.
مهندس صفدرپورمديرعامل سازمان پاركهاوفضاي سبزدراین رابطه گفت : کار تجهیز مبلمان پارک بانصب تعداد 26 عدد نیمکت و10عدد سطل زباله وباهزینه بالغ بر200 میلیون ریال انجام گرفته است .
وی درادامه گفت : همچنین یک سری ست ورزشی بدن سازی درپارک موسی بن جعفرنصب وراه اندازی گردیده وتعداددیگری ست ورزشی وتجهیزات مبلمان پارکی خریداری شده که بنا براولویت بندی درپارکهای سطح شهر نصب خواهدشد.
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز