پانزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1– نامه شماره 911503927مورخ 11/5/91 مطرح و مقرر شد ازطریق محیط زیست ومرکز بهداشت استعلام ودرجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح گردد. (درخصوص شرکت ارتباط شمس نوین )
 2– نامه شماره 911504029مورخ 15/5/91 سازمان درخصوص برپائی نمایشگاه کتاب درپارک آزادگان مطرح و مقرر شد در صورتیکه موافقت دارند نصف درآمدحاصله ازسودرابه سازمان پرداخت نمایند با انعقاد قرارداد بمدت یک ماه اقدام ونظارت نیزاز طرف سازمان پارکها تعیین گردد.
3– موضوع شرکت پادیک مطرح و مقرر شد نسبت به بررسی وتهیه گزارش کارشناسی ازطرف سازمان اقدام ودرجلسات بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.
4– نامه شماره 911504149مورخ 18/5/91سازمان رفاهی و تفریحی مطرح و مقرر شد ازطریق نامه جواب تهیه وجهت اقدام به صاحبان رونوشت نیز نامه ارسال گردد.
5– نامه شماره 15422/19/850مورخ 17/5/91شرکت مخابرات مطرح و مقرر شد ازطریق پرداخت حق الزحمه باتنظیم قرارداد اقدام گردد.