پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1- نامه های شماره 921500791 و 921500792 مورخ 8/2/92 آقای محمد رضا حیدری و آقای احسان جلالی مطرح و مقرر شد بر اساس نامه شماره 145/920003550 مورخ 2/8/92حراست محترم شهرداری اقدام گردد
2– درخواست شرکت یزد گسترمطرح و مقررشد براساس  مبلغ 5.000.000 ریال به صورت ماهیانه اقدام گردد.
3– نامه شماره 921500821مورخ 9/2/92درخصوص کشیک نوروزی مطرح و مقررشدباتوجه به درخواست عمل شود ومورد موافقت قرارگرفت.
4– درخواست شماره 921500834مورخ 9/2/92درخصوص چاپ وتبلیغات وتابلوسازی خوشنگارمطرح وضمن نظر مساعد مقررشدبا هماهنگی امورمشارکتهاوسازمان رفاهی وتفریحی اقدام گردد .
5– درخواست شماره 921500835مورخ 9/2/92درخصوص فعالیت فرهنگی وموسیقی مقررشد مجوزات لازم ازفرمانداری واداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی اخذ ودرجلسات بعدی مطرح شود.
8– درخواست شماره 921500772مورخ 8/2/92 مطرح ودرصورت نداشتن تداخل کاری باسایرمشارکت کنندگان بانظرکارشناسی موافقت شد.
9– درخواست شماره 921500650مورخ 3/2/92 آقای تورج صادقی مطرح ومقررشد موضوع به فرمانداری محترم ارجاع داده شود.
10- درخواست شماره 921500828 مورخ 9/2/92 مطرح و مقرر شد هماهنگ با شهرداری اقدام شود .
11– درخواست شماره 921500653مورخ 3/2/92 آقای دهقان بنادکی مطرح ومقررشدبانرخ کارشناسی واگذارگردد.
13– باتوجه به توضیحات شرکت آراءکویرودرخواست ارائه شده ومجوزشورای اسلامی شهردرخصوص واگذاری قطعه زمین معادل طلب آن شرکت ازآنجائی که متاسفانه درمزایده دوقطعه زمین فرد دیگری برنده شده است معادل مبلغ طلب ریالی جهت تسهیل درامورمعادل مبلغ سپرده بااخذ تضمین لازم آزاد گردد.