پیگیری اجرای طرح جداسازی شبکه آب خام فضای سبز درجلسه هیئت مدیره سازمان با حضور شهردار یزد

پیگیری اجرای طرح جداسازی شبکه آب خام فضای سبز درجلسه هیئت مدیره سازمان با حضور شهردار یزدپیگیری اجرای طرح جداسازی شبکه آب خام فضای سبز درجلسه هیئت مدیره سازمان با حضور شهردار یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در جلسه ای که با حضور شهردار یزد، اعضای هیئت مدیره  و مشاور شهردار، برگزار شد موضوع استفاده بهینه از منابع آبی و پیگیری اجرای طرح جداسازی شبکه آب خام فضای سبز شهر یزدمورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این جلسه، شهردار یزد بر لزوم جداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه آب شرب تاکید واظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده از طریق وزارت نیرو در خصوص احداث شبکه جداسازی و تامین منابع مالی آن قول مساعد داده شده لذا لازم است تا به فوریت نسبت به تهیه طرح حذف کنتورهای آب شرب و جایگزینی آن ها اقدام گردد.

درادامه رحیمدل، معاون خدمات شهری شهرداری یزد با اشاره به لزوم ایجاد شبکه متمرکز و مستقل آب فضای سبز، خواستار استفاده از ظرفیت اعتبارات تبصره سه برای احداث مخازن ذخیره آب شد و ابوترابی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهریزد نیز ضمن تشکر از اقدامات موثر شهرداری یزد در خصوص اجرای طرح جداسازی بر لزوم پیگیری تخصیص آب مورد نیاز فضای سبز از طریق شرکت آب منطقه ای تاکید کرد.

سپس منصوری زاده ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز ضمن تشریح وضعیت موجود منابع آبی در اختیار شهرداری، گزارشی در خصوص مساحت فضای سبز شهری تحت پوشش آب خام ارائه و چالش های پیش روی سازمان در خصوص تامین منابع آبی جایگزین راتشریح کرد.

در ادامه آقای سمسار یزدی ناظر مطالعات بازنگری طرح شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز یزد، ضمن ارائه گزارشی در خصوص مطالعات انجام شده قبلی طرح جداسازی در سالهای 1387 و 1398 و برشمردن نواقص آن، بر اهمیت تکمیل مطالعات و لزوم اولویت بندی و ارائه راهکار کوتاه مدت از طریق شناسایی نقاط پر مصرف وتامین نیاز آبی با استفاده از پتانسیل حد اکثری چاه های در اختیار شهرداری تاکید کرد.