چهاردهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1– نامه شماره 911503990مورخ 14/5/91 درخصوص نصب دکل تلفن همراه سیار درپارک امیرالمومنین آزادشهر مطرح و مقررشد باارزیابی کارشناسی وبمدت یکسال انعقاد قرارداد گردد.
 
2– نامه شماره 911503701مورخ 4/5/91 شرکت پادپک مطرح و مقررشدو پس از توضیحات نماینده آن شرکت و تبادل نظر اعضاء مقرر شد تادرجلسه بعدی نسبت به تهیه طرح اقدام تااتخاذ تصمیم گردد.