چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1 – درخواست شماره 921500343 مورخ 26/1/ 92 درخصوص خرید نیسان وانت جهت فضای سبز منطقه موافقت نمی شود وضرورت خرید ماشین فوق جهت اتخاذ تصمیم به شهرداری اعلام شود .
2- نامه شماره 145/920003550 مورخ 2/2/92 مطرح و مقرر شد تذکرات لازم داده شود
3– نامه روابط عمومی سازمان درخصوص کمک به خانواده آقای ممتاز مطرح ومقررشد مبلغ5.000.000 ریال به نامبرده کمک شود.
4– درخواست شماره 471/922200246 مورخ 29/1/92 سازمان فرهنگی ورزشی مطرح ومقررشد طبق کارشناسی بصورت اجاره یکساله واگذار گردد.
5– نامه شماره 921500458مورخ 28/1/92 درخصوص نمایشگاه کتاب درپارک شهدای هفتم تیر مطرح و ضمن مخالفت مقررشد درخواست به سازمان فرهنگی ارسال گردد.
6– درخواست شماره 921500310مورخ 24/1/92 مطرح و مقررشد از1000نفربه بالا استفاده کننده 50% وتا500نفر 30% ومابقی تخفیف داده شود ضمنا به کلیه مدارس اعلام شود که درصورت مراجعه گروهی تخفیف داده می شود .
7– درخواست شماره 9215005760مورخ 2/2/92 مطرح و مقررشد درصورتیکه ازمزایده مرحله او ل ودوم متقاضی نداشته طبق قیمت کارشناسی پس از تصویب  هیئت مدیره اقدام گردد.
8– نامه شماره 921500601مورخ 2/2/92 مطرح ومقررشددربین اغذیه فروش معروف سطح شهراستعلام بعمل آمده وقیمت پایه رابه آنان اعلام ونرخ اعلام می شود .