چهلمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

چهلمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1- نامه شماره 12244 مورخ 20/12/91 فرمانداری یزد در خصوص استقرارنانوایی سیار در پارک شهدای هفتم تیر در ایام نوروز مطرح و مقرر شد باتوجه به وجودنانوایی در کنار پارک هفتم تیر در محل پارك كوهستان پیشنهاد میشود .
2- باتوجه به مذاکرات انجام گرفته درجلسه مورخ 21/12/91 درمدیریت سیاسی امنیتی استانداری یزد درخصوص مراسم چهارشنبه سوری واستقبال سال نو توصیه گردیدبه مراجع زیربط جهت عدم توصیه برانجام مراسم فوق درپارک کوهستان مکاتبه گردد.
3- درخواست آقای منصورعربی به شماره 911509875مورخ 21/12/91 مظرح ومقررشد به ستاد نوروزی ارجاع داده شود.
4- درخصوص تمدیدقرارداد سایت 7894Tمقررشد باقیمت کارشناسی وبه مدت یک سال تمدید گردد.
5– درخواست شماره 911509900مورخ 21/12/91درخصوص پاداش آخرسال پرسنل مطرح ومقررشد مبلغ 250.000.000ریال بانظرمدیرعامل بین پرسنل پرداخت شود.
6 – درخصوص آقای دکترشمس مقررشد یک عددنیم سکه جهت پاداش آخرسال به نامبرده اهداءشود.
7- درخصوص درخواست شماره 911509871مورخ 21/12/91 مطرح و مقررشد مبلغ 3.000.000ریال تحت عنوان پاداش اهداء شود.
8- درخواست بیمه ملت مطرح ومقررشد باماهیانه مبلغ 1.500.000ریال موافقت شد وضمنا مشاوره دهندگان باید ازبانوان باشند .
9- پیشنهاد خانه فکرر مطرح و با توجه به اینکه با شرایط اقلیمی شهر یزد و نبودن امکانات توسعه فضای سبز امکان پذیر نبوده و مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد .
10- درخواست شماره 911509874 مورخ 21/12/91 مطرح و مقرر شد طبق شهرداری عمل شود ( برای هر نفر 500.000 ریال مرغ خریداری شود )
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و تبریک سال نو به پایان رسید