چهلمین صورت جلسه هیئت مدیره 05/11/92سازمان پارکها

چهلمین صورت جلسه هیئت مدیره 05/11/92سازمان پارکها

1-  موضوع درخواست شرکت ایرانسل باتوجه به مصوبه مورخ 28/09/92مطرح ومقررشد موضوع به کمیسیون ماده 14ارجاع واقدام لازم بعمل آید .

2-  نامه شماره 921507677مورخ 01/11/92آقای مهندس رحیم دل مطرح وباتوجه به موضوع درخواست مقررشد با10%افزایش نسبت به قراردادسال 92بانامبرده همکاری لازم بعمل آید .

3-  نامه شماره 921507160مورخ 09/10/92آقای محمدحسین عمودرخصوص تمدید موضوع قراردادهای دستگاه های هلی کوپتروسفینه پارک شهرشادی مطرح ومقررشد طبق قراردادهای قبلی بامبنای 20% سهم کارفرماو80% سهم پیمانکارپس ازنظر امورمشارکت هاتمدید گردد.

4-     درخواست  شماره 921507594مورخ 26/10/92 خانم فاطمه قدمی مطرح ومقررشد با سازمان رفاهی تفریخی مکاتبه ونتیجه درجلسات بعدی مطرح گردد.

5-  آقای مهندس قوچانی مطالبی درخصوص میزان مصرف آب شهری مطرح وباتوجه به محاسباتی که ایشان اعلام نمودندمقررشد باتوجه به مصرف آب شهری درامورفضای سبزسازمان پارکهاوفضای سبزدراین خصوص نهایت همکاری درکاهش مصرف بعمل آورند .

6-  باتوجه به توضیحات آقای مهندس قوچانی مقررشدسازمان پارکهانسبت به تهیه گزارش محل هائی که ازآب شرب ویاازآب خام استفاده می نمایند اقدام ودرجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح تااقدامات بعدی بعمل آید .