چهل وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز

چهل وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز

1-درخواست مدیر عامل سازمان تحت شماره 931500129مورخ17/1/93مبنی بر تعیین حق الزحمه اکیپ سمپاشی مطرح ومقرر شد به ازای هر شب کارکرد نیروی کارگری مبلغ150000ریال وبه ازای هر شب برای کارشناس مربوطه مبلغ200000ریال پرداخت صورت گیردوضمنا سازمان در خصوص درخت شوئی نیز بر اساس نظر مدیر عامل محترم اقدام نماید

2-درخواست مدیر عامل سازمان تحت شماره 931500131مورخ17/1/93در خصوص تعیین مبلغ آب چاه ژرف خرمشاد مطرح وپس از بحث وبررسی با خرید هر ساعت آب به مبلغ 75000ریال موافقت گردید.

3-بنا به پیشنهاد اعضاء محترم هیئت مدیره مقرر شد سازمان نسبت به ارائه گزارش عملکرد آب تحت فشار در خیابانهای سطح شهر که اقدام شده است به هیئت مدیره ارجاع ودر سال آتی نیز در این خصوص اقدام لازم بعمل آورند.

4-درخواست مدیر عامل سازمان تحت شماره 931500136مورخ17/1/93در خصوص افزایش نرخ بلیط قایق پدالی وکشتی صبا بزرگسالان پارک بزرگ شهر پس از بحث وبررسی با نرخ20000ریال موافقت گردید.

5-درخواست مدیر عامل سازمان تحت شماره 931500137مورخ17/1/93در خصوص کمک به آقای علی اصغر رحیمدل موضوع مطرح وپس از بحث وبررسی مقرر شد مبلغ هفت میلیون ریال پس از بررسی وبدهکاری درمان به حساب واحد درمان (بیمارستان)از محل ماده 17پرداخت گردد.