چهل وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز یزد

چهل وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز یزد

 

 

1-درخواست سازمان تحت شماره 921509037مورخ 17/12/92مبنی بر تعیین نرخ بلیط های دستگاههای شهر بازی در کلیه پارکهای سطح شهر جهت سال 93مطرح وپس از بحث وبررسی با مبلغ پیشنهادی سازمان موافقت گردید .

2-با توجه به اینکه بعضی از اماکن عمومی وپارکها ی سطح شهر تابلو راهنما وجود ندارد مقرر گردید سازمان پارکها وفضای سبز مکاتباتی با سازمان رفاهی وتفریحی ومعاونت محترم ترافیک انجام ونتیجه پیگیری را در جلسات بعدی جهت اطلاع اعضاء ارائه نمایند.

3-درخواست مسئول انبار سازمان تحت شماره 921507780مورخ 5/11/92در رابطه با یکسری لوازم راکد در انبار طبق لیست پیوست مطرح ومقرر گردید نسبت به تهیه گزارش بصورت تفکیک شده اقدام ودر جلسات بعدی مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد ضمنا با مسولین نواحی وتاسیسات هماهنگی تا در صورت نیاز در خصوص استفاده از آنها اقدام گردد.

4-درخواست امور مالی تحت شماره 921507667مورخ 1/11/92در رابطه با کارانه کارگران سازمان مطرح ومقرر شد موضوع بررسی ولیست اسامی پیوست ودر جلسه بعدی مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.