چهل ویکمین صورت جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز یزد

چهل ویکمین صورت جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز یزد

1-در رابطه با تعیین تکلیف خودرو لیلاند سازمان پارکها علی رغم انجام دو مرحله مزایده صورت گرفته با توجه به توضیحات انجام شده مقرر شد مبلغ واریزی آقای گلزار فر مسترد وبر اساس نظریه کارشناس رسمی در خصوص فروش بصورت اوراقی طی انجام مراحل مزایده اقدام گردد.

2-با توجه به اینکه بعضی از اماکن عمومی وپارکها ی سطح شهر تابلو راهنما وجود ندارد مقرر گردید سازمان پارکها وفضای سبز مکاتباتی با سازمان رفاهی وتفریحی ومعاونت محترم ترافیک انجام ونتیجه پیگیری را در جلسات بعدی جهت اطلاع اعضاء ارائه نمایند.

3-درخواست مسئول انبار سازمان تحت شماره 921507780مورخ 5/11/92در رابطه با یکسری لوازم راکد در انبار طبق لیست پیوست مطرح ومقرر گردید نسبت به تهیه گزارش بصورت تفکیک شده اقدام ودر جلسات بعدی مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد ضمنا با مسولین نواحی وتاسیسات هماهنگی تا در صورت نیاز در خصوص استفاده از آنها اقدام گردد.

4-درخواست امور مالی تحت شماره 921507667مورخ 1/11/92در رابطه با کارانه کارگران سازمان مطرح ومقرر شد موضوع بررسی ولیست اسامی پیوست ودر جلسه بعدی مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.