چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد راس   ساعت30/18روزشنبه مورخ24/12/1392در محل دفتر سازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید

1-درخواست مدیر عامل سازمان تحت شماره 921509220مورخ 21/12/92با توجه به نامه شرکت مخابرات به شماره33031/850مورخ4/12/92مطرح ومقرر شد با توجه به وضعیت بحرانی آب شرب در سطح شهر در صورت امکان از طرف سازمان ونداشتن کمبود آب جهت فضای سبز شهری نسبت به تامین آب جهت حفظ ونگهداری فضای سبز شرکت مخابرات در قالب انعقاد قرارداد اقدام گردد.

2-درخواست مدیر عامل سازمان تحت شماره 921509299مورخ24/12/92بر حسب دستورمعاونت محترم برنامه ریزی شهرداری یزدبه شماره53338مورخ18/12/92تقاضای آقای غلامرضازکی زاده مطرح ومقررشد بر اساس رعایت بند10مصوبه مورخ10/12/92هیئت مدیره با در نظر گرفتن شرایط خاص وی (سوابق ،خانواده محترم شهید)درصورتیکه حاضر است در محل دیگری که سازمان قادر به همکاری باشد اعلام تا در جلسات بعدی اتخاذ تصمیم گردد.

3-درخواست مدیر عامل سازمان به شماره 921509326مورخ 24/12/92بر حسب تقاضای مدیر امور مالی سازمان به شماره 921509313مورخ 24/12/92مطرح ومقررشدمبلغ دویست وهفتاد میلیون ریال ازمحل ردیف1512417002بودجه سال 92جهت تعداد83نفر از پرسنل سازمان پارکها با نظر مدیر عامل محترم وپس ازتائید رئیس هیئت مدیره بالحاظ نمودن سقف وکف به میزان1500000ریال،18000000ریال تحت عنوان جبران زحمات یکساله 92پرداخت صورت گیرد.

4-درخواست مدیرعامل سازمان به شماره 921509289مورخ24/12/92برحسب تقاضای آقای علی اکبر عابدینی به شماره 921508990مورخ14/12/92مطرح وپس ازبحث وبررسی وتبادل نظربا راه اندازی چرخ وفلک سیار در پارک هفتم تیر مخالفت گردید وضمنا مقررشددر صورت داشتن دستگاه مذکور مدیر عامل محترم نسبت به بازدید اقدام ودر صورت مناسب بودن دستگاه جهت مکان دیگر درجلسات بعدی مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.

5-درخواست شماره 921509285مورخ24/12/92دررابطه با موضوع نیاز به آقای سیدرضا مزیدی مطرح ومقررشددر صورت موافقت هیئت مدیره سازمان رفاهی وتفریحی شهرداری با انتقال به سازمان پارکها وفضای سبز ،سازمان پارکها وفضای سبز می تواند با نامبرده قرارداد منعقد نماید.

6-درخواست مدیر عامل سازمان به شماره 921509302مورخ24/12/92مطرح ومقرر شد به استناد بند (ز)ماده17اساسنامه سازمان آقای مسعود فلاح تفتی بعنوان مدیر امور مالی تعیین ونسبت به انجام امور محوله اقدام نماید.