گزارش تصویری مراسم روز درختکاری سازمان پارکها و فضای سبز در پارک کوهستان

گزارش تصویری مراسم روز درختکاری سازمان پارکها و فضای سبز در پارک کوهستان