یازدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز درروزچهارشنبه مورخ 4/4/93راس ساعت 18درمحل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

یازدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز درروزچهارشنبه مورخ 4/4/93راس ساعت 18درمحل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1-با توجه به اینکه سازمان پارکها وفضای سبز در نظر دارد در رابطه با جدا سازی شبکه آب خام از آب شرب که دغدغه مسئولین استان می باشد اقداماتی را بر اساس چاههای ژرف در اختیار وهمچنین ضمن تحویل چاههای ژرف شرکت آب وفاضلاب وآب منطقه ای در خصوص تغییر تعرفه برق چاههای ژرف از عمومی به کشاورزی نیز پیگیری تا با کمک ومساعدت مسئولین استان این موضوع مرتفع گردد.
2-سازمان در خصوص تهیه لیست کامل ومشخصات چاههای ژرف سازمان اقدام ونتیجه را جهت استحضار حوزه معاونت خدمات شهری واعضاء هیئت مدیره ارائه گردد.
3-درخواست مدیر عامل به شماره 931502444مورخ4/4/93آقای داوود رحمت مبنی بر راه اندازی کره مرگ در پارک کوهستان مطرح ومقرر شد نامبرده نسبت به تهیه عکس وطرح توجیهی ویکعدد سی دی ضبط شده اقدام وجهت اتخاذ تصمیم در جلسات بعدی مطرح گردد.
4-درخواست مدیر عامل به شماره 931502442مورخ4/4/93در خصوص راه اندازی غرفه پشمک در پارک کوهستان مطرح ومقرر شد نسبت به ارزیابی کارشناسی وس از تائید کمیسیون ماده14تا تاریخ30/7/93قرارداد منعقد گردد.
5-درخواست مدیر عامل به شماره931502416مورخ3/4/93واحد کارگزینی در خصوص هدیه روز تولد پرسنل وکالای ماه مبارک رمضان پرسنل مطرح ومقرر شد همانند شهرداری یزد اقدام گردد.
6-درخواست مدیر عامل به شماره931502443مورخ4/4/93در خصوص قراردادهای شرکت رایتل مطرح ومقرر شد جهت ادای توضیحات به دفتر حوزه معاونت خدمات شهری مراجعه تا تدابیر لازم اتخاذ گردد.