« بازگشت

آگهی مزایده غرفه ها سال 97

آگهی مزایده غرفه ها سال 97

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به اجاره غرفه در پاركهاي سطح شهر با شرايط  ذيل اقدام نمايد.لذا از واجدين شرايط دعوت به همكاري ميشود.

شرایط عمومی

1-پیشنهاد دهنده می بایست طبق جدول نسبت به واریزمبلغ به عنوان ضمانت شركت درمزایده را براي هر غرفه به حساب سپرده 2018054690 بانك تجارت شعبه دهم فروردين واریز و یا طی ضمانت نامه بانکی و يا اوراق مشاركت بي نام به همراه پيشنهاد ارسال نمايد .

2-مبلغ خرید اسناد 300.000 ریال می باشدکه می بایست جهت هر غرفه جداگانه به حساب 2018054666 بانک تجارت شعبه دهم فروردین  واریز گردد و فیش مربوطه در پاکت شماره یک قرارداده شود بدیهی است در صورتی که فیش مربوطه در پاکت الف نباشد به پیشنهاد شرکت کننده ترتیب اثری داده نخواهد شد

3-.به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد فیش سپرده  ترتیب اثر داده نمی شود .

4- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود

5- كليه كسورات قانوني بعهده برنده مي باشد.

6- كليه هزينه هاي جانبي (چاپ آگهي و .......) به عهده برنده مزايده ميباشد.

7- سازمان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

8- اعلام نرخ پيشنهادي ميبايست بر اساس وضعيت موجود غرفه در پارك بوده و هيچگونه ساخت و ساز جديد ميسر نميباشد. و مرمت داخلي و تهيه تجهيزات به عهده برنده بوده و هيچگونه وجهي در ابتدا يا پايان قرارداد از طرف سازمان پرداخت نخواهد شد.

9- پیشنهاددهنده میبایست طي دوپاكت ممهوربه مهر شركت بصورت سربسته تسليم دبيرخانه حراست شهرداري یزد نمايد.

پاکت الف مشتمل بر سپرده شركت درمزایده و فیش خرید اسناد

 پاكت ب مشتمل بر پيشنهادات ريالي شركت كننده

10- سپرده نفر اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی می ماند و در صورت عدم همکاری هر کدام سپرده نفر اول و دوم  به نفع سازمان ضبط  خواهد شد/

11- آخرین مهلت ارسال مدارک پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 25/10/1396  به دبيرخانه محرمانه شهرداري ميباشد.

 

 

12- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح سه شنبه  مورخ 26/10/1396د رمحل دفتر ریاست سازمان  سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزدتشکیل و اتخاذ تصميم مينمايد.

13-  سازمان در خصوص سود و زيان افراد هيچگونه مسوليتي نداشته و برنده موظف به پرداخت اجاره بهاء ميباشد.

14- برنده مزايده حق واگذاري غرفه را تحت هر عنواني به شخص ديگري را ندارد.                 

15- در زمان عقد و طول مدت قرارداد اخذ مجوز از ادارات ذيصلاح الزامي ميباشد. 

16- افرادي كه از سنوات قبل به سازمان بدهكار ميباشند  ميبايست بدهي خود را قبل از اتمام مهلت ارسال مدارك پرداخت و گواهی عدم بدهی را از سازمان اخذ و داخل پاکت ب به همراه پیشنهاد خود ارسال نمایند  در غير اين صورت به پيشنهاد آنها ترتيب اثر داده نمي شود.                                                                   

17- برنده مزايده موظف است نسبت به بيمه نمودن محل موضوع قرارداد اقدام نمايد در غیر اینصورت از شروع بکار از سوی سازمان خودداری خواهد شد. ( بيمه مسئوليت مدني و آتش سوزي و ...... )                          

18-كليه متقاضيان ميبايست نهايت دقت در خصوص اعلام نرخ پيشنهادي را نموده تا اينكه اگر موردي را انتخاب مينمايد كه مدت زمان دو سال تعريف شده است مبلغ پيشنهادي را در دو ستون ششماهه اول و دوم بصورت مجزا و ماهيانه اعلام نمايد كه در غير اينصورت به پيشنهاد ترتيب اثر داده نميشود. 

19- در زمان عقد قرارداد برنده ميبايست 30% مبلغ كل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام قرارداد به حساب سازمان واريز يا ضمانت بانكي و يا اوراق مشاركت تحويل سازمان نمايد.

20 افراد واشخاص حقیقی و حقوقی که قرارداد آنها از سوی سازمان فسخ و منجر به ضبط ضمانت نامه قرارداد شود تا 3 سال حق شرکت در فراخوان ها و مزایده ها ومناقصات سازمان را نخواهد داشت.

21- در صورت مشاهده هر گونه ابهام يا اشكال در اسناد و مدارك مزايده شركت كننده موظف است قبل از اتمام مهلت مقرر مراتب را به سازمان اعلام در غير اينصورت سازمان هيچگونه مسئوليتي ندارد. 

22- شركت كنندگان ميبايست كليه مدارك مزايده را امضاء نموده و به همراه آدرس دقيق و شماره تماس ارسال نمايد.

23- پيشنهاد دهندگان ميبايست پس از بازديد از پارك و غرفه مورد نظر با هماهنگي مديريت پارك نسبت به ارسال پيشنهاد اقدام نماينددر غیر اینصورت هیچ گونه ادعایی در خصوص عدم اطلاع از وضعیت مکان و موقعیت استقرار غرفه مسموع نخواهد بود.

 

دریافت اسناد مزایده