فراخوان رویداد سفالینه های منقوش

فراخوان رویداد سفالینه های منقوش

در آستانه فرا رسیدن نوروز سال ۱۴۰2 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، جشنواره طرح اندازی روی سفالینه های بزرگ را در قالب طرح استقبال از بهار و با هدف ترویج آئین های بومی، سنتی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار می کند.  هنرمندان می تواند طرح ها و آثار هنری خود را در قالب فرمت های انتهای همین فراخوان از طریق سایت سازمان ارائه نمایند. آثار در کارگروه زیباسازی بررسی شده و پس از تایید توسط کارشناسان زیباسازی، طرح های منتخب اعلام می گردد.