نشست صمیمانه با رییس و کارشناسان سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی در راستای هماهنگی بین سازمانی و هم افزایی بیشتر در امور مربوطه

هماهنگی بین سازمانی و هم افزایی بیشتر در امور مربوطه

 

گزارش تصویری از نشست صمیمانه با رییس و کارشناسان سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی در راستای هماهنگی بین سازمانی و هم افزایی بیشتر در امور مربوطه