اجرای عملیات لوله گذاری انتقال آب خام به پارکهای محله ای منطقه 4

اجرای عملیات لوله گذاری انتقال آب خام به پارکهای محله ای منطقه 4

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، عملیات لوله گذاری آب خام جهت آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای جدید الاحداث منطقه چهار اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز در این زمینه گفت: برنامه ریزی به منظور توسعه فضای سبز شهری، نیازمند رعایت معیارها و استانداردهای توسعه این عرصه های سبز می باشد و با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در گسترده زندگی شهرنشینی، ایجاد فضاهای سبز در گستره شهر از نیازهای ضروری سطوح مختلف شهری به حساب می آید. لذا با توجه به سیاست های اصلی سازمان مبنی بر استفاده از آب غیر شرب برای آبیاری فضای سبز شهری در بخش عمده ای از فضای سبز  سطح شهر نسبت به جدا سازی آب غیر شرب از آب شرب اقدام شده است.

وی خاطر نشان کرد: درهمین راستا عملیات لوله گذاری جهت انتقال آب خام از چاه آزادشهر به مخزن پارک کمیل و از آنجا به پارک محله ای کوچه 55 آزادشهر و پارکهای جدیدالاحداث منطقه 4 اجرا گردید که در این طرح 400 متر لوله 63 و 400 متر لوله 110 پلی اتیلن مورد استفاده قرارگرفته است.