بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

 1- نامه شماره 911502086مورخ 13/3/91درخصوص درخواست کانون حامی کودک ولیعصر مطرح ومقرر شدپس ازارزیابی کارشناسی به مدت 6ماه قرارداد منعقد گردد.ضمنا پس از ارزیابی به هیئت مدیره ارائه گردد.

2- نامه شماره 911506047مورخ 2/8/91امورحقوقی سازمان درخصوص چرخ وفلک پارک کوهستان به تصدی آقای زید آبادی مطرح وپس از بحث وبررسی مقرر شد براساس نظریه امورحقوقی مبلغ اجاره بهاء ازتاریخ 20/2/90 موردمحاسبه قرارگیرد.

 3- موضوع زمین همجوار پارک کوهستان مطرح ومقرر شدباتوجه به تعرض به پارک کوهستان موضوع به معاونت سیاسی امنیتی استانداری مکاتبه صورت گردد.

 4- موضوع متمم بودجه سال 91سازمان براساس صورتجلسه مورخ 23/7/91مطرح وپس از بحث وبررسی مورد موافقت قرارگرفت . ضمنا عملکرد شش ماهه نیز مورد موافقت قرار گرفت .

5- موضوع درخواست شماره 911506046مورخ 2/8/91 مدیریت رستوران دنیای غذا مطرح ومقررشد موضوع ازطرف واحد حقوقی بررسی وپیشنهاد راجهت اتخاذ تصمیم به جلسه بعدی ارائه نمایند.