سی و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد


 1- درخواست شماره 134مورخ 10/10/ 91 شرکت یزد گسترمطرح و مقررشد درابتداء نسبت به کارشناسی استخر توپ پارک بزرگ آزادشهر اقدام گردد.
2- نامه شماره 4599/91 مورخ 19/9/91 مطرح و مقرر شد مدیر عامل باتفاق سه نفر از اعضاء هیئت مدیره در صورت تمایل با هزینه سازمان در کارگاه آموزشی در اصفهان شرکت نمایند .
3– موضوع پرونده آقای محمد دهقان نیری درخصوص تعیین تکلیف موقعیت زمین مطرح ومقررشد موضوع با شهرداری منطقه2 مکاتبه شود.
بند4– موضوع بازشدن درب های هتل مظفرمطرح ومقررشد در صورت موافقت شورای اسلامی شهرباپرداخت مبلغ ماهیانه 5.000.000 ریال به سازمان توافق نامه منعقد گردد.