مسابقه ملی طراحی میدان و المان شهید بهشتی شهر جهانی

مسابقه ملی طراحی میدان و المان شهید بهشتی شهر جهانی


پیرو بند 6 مصوبه شماره 991509658 مورخ 11/09/1399 هیئت مدیره سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری یزد و به منظور بهبود سیمای بصری و هویت بخشی به میدان شهید بهشتی سازمان نسبت به برگزاری مسابقه ملی طراحی میدان و المان شهید بهشتی شهر جهانی یزد براساس آیین نامه ی جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی (مصوب سال ۱۳۸1 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و با هدف ایده های اصیل معماری ایرانی  اسلامی و تفکرات خلاقانه جدید و ایجاد آثار فرهنگی و هنری ارزنده و ماندگار، از طریق ایجاد رقابت سالم اقدام نماید.

لذا با توجه به اهمیت این میدان به عنوان یکی از میادین شاخص و با هویت شهری از کلیه افراد حقیقی و حقوقی، هنرمندان و متخصصین از سراسر کشور در زمینه های معماری، شهرسازی، طراحی شهری و مجسمه سازی دعوت می شود تا با توجه به ویژگی های فرهنگی، مذهبی، تاریخی، بومی، زیست محیطی، جغرافیایی، در این فراخوان شرکت نمایند.

 

جهت دریافت فایل مسابقه کلیک کنید.

 

جهت دریافت پلان میدان کلیک کنید