آمار حریق و حوادث در هفته پایانی دی ماه

آمار حریق و حوادث در هفته پایانی دی ماه

حریق

33

حادثه

25

جمع

58

آدرس کوتاه :