ابتکارژاپنیها

ابتکارژاپنیها
ابتکارژاپنیها برای کاهش گاز co2
مقامات شركت ژاپني كوكويو* يك اداره باغ** در توكيو افتتاح كرده اند. به گفته يكي از مديران اين شركت براي صرفه جويي در مصرف برق و در نتيجه كاهش انتشار دي اكسيد كربن، يك چهارم نيروي انساني كمپاني كوكويو براي انجام كارهاي خود به پشت بام منتقل شده اند.
هدف اين شركت ژاپني كاهش CO2 به ميزان 56 تن در سال است كه حدود 10 درصد آن از طريق اين "اداره باغ" تأمين مي شود.
اين شركت همچنين اميدوار است با انجام اين برنامه بازدهي كار را افزايش دهد. به نظر كورودا -رييس شركت كوكويو- كارمندان در محيط طبيعي با بازدهي بيشتري كار مي كنند و داراي روحيه بالاتري هستند.
يك چهارم كارمندان اين كمپاني و شركتهاي وابسته به آن حدود 140 نفر هستند كه انتظار مي رود براي 90 روز در "اداره باغ" كار كنند (حدود يك سوم كار ساليانه)
براي اينكه كارمندان بتوانند از كامپيوترهاي خود استفاده كنند پريزهاي برق و سيستمهاي LAN بي سيم بر روي پشت بام نصب شده اند.
كاشت درخت و ساخت حوضچه مصنوعي براي كاهش شدت گرما در تابستان پيشنهاد شده است. به علاوه صفحات خورشيدي متحرك در لبه هاي بام جهت برگشت اشعه مستقيم خورشيد نصب گرديده اند.
كارمندان اجازه دارند وقتي باران مي بارد به داخل ساختمان بروند. انتظار مي رود در زمستان كساني كه در اداره باغ كار مي كنند خود را با پتو گرم کنند