کمیسیون ماده هفت

سیر مراحل اداری کمیسیون ماده هفت

  1.  ارائه نامه شهرداری منطقه
  2.  تشکیل پرونده واخذ مدارک لازم(کپی شناسنامه مالک ،کپی کارت ملی مالک ،کپی وکالت نامه درصورت عدم حضور مالک ، کپی عکس هوایی ملک ، کپی کمیسیون ماده ۱۲، کپی سند مالکیت ، پرداخت فیش ۳۰۰۰۰۰ ریال ، گیره و پوشه )
  3.  بازدید از پلاک
  4.  طرح درکمیسیون ماده ۷
  5.  اخذ عوارض