اجرای فضای سبز میدان ابتدای بلوارشیخ کلینی

اجرای فضای سبز میدان ابتدای بلوارشیخ کلینی
به گفته مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک ،احداث فضای سبز میدان جدیدالاحداث بلوارشیخ کلینی از اواخر آبانماه سال 1387 باانجام عملیات تسطیح ،لوله گذاری ،آبرسانی وطراحی آغاز ودرحال حاضر اجرای فضای سبزآن دردست اقدام است که تانیمه آذرماه به اتمام خواهد رسید.
وی درادامه افزود درطراحی میدان مذکور از چمن بعنوان زمینه کار واز پوششهای گیاهی متنوع درخت ،درختچه ،انواع گلهای فصلی ودائمی وگونه های پوششی استفاده شده است.

                                                روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز