اجرای فضای سبز میدان چهارراه کارگر

اجرای فضای سبز میدان چهارراه کارگر
به گفته مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک ،احداث فضای سبز میدان جدیدالاحداث چهارراه کارگر از اوایل آذرماه سالجاری باانجام عملیات تسطیح ،لوله گذاری ،آبرسانی وطراحی آغاز ودرحال حاضر اجرای فضای سبزآن دردست اقدام است که درنیمه دوم آذرماه به اتمام خواهد رسید.
وی درادامه افزود سعی شده است درطراحی میدان مذکور از گونه های متنوع گیاهی وچمن استفاده گردد .
                                                                  روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز