اجرای کف پوش زمین بازی کودکان

اجرای کف پوش زمین بازی کودکان
آقای مهندس زارع مسوول زیباسازی سازمان پارکها وفضای سبز تصریح کرد از شهریورماه امسال تاکنون ایمن سازی ونصب کفپوش زمین بازی کودکان درپارکهای اطهر ، بزرگ حسن آباد و پارک کیخسروی جمعا به متراژ 440 مترمربع وباهزینه بالغ بر 132 میلیون ریال صورت گرفته است.
 وی همچنین افزود ایمن سازی زمین بازی کودکان در پارکهای کسنویه و بوستان پرستار نیز دردستورکارمیباشد که به زودی صورت خواهد گرفت.

                                                                   روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز یزد