احداث فضاي سبز ميدان معلم

احداث فضاي سبز ميدان معلم

به گفته مهندس كاشفي مسوول فضاي سبز منطقه يك پس از اتمام  عمليات عمراني ميدان مذكور دراوخر اسفند ماه عمليات احداث فضاي سبز ميدان شامل تسطيح اوليه وثانويه ،لوله گذاري بالوله 63 پلي اتيلن اخذ انشعاب آب ،كوددهي وچمن كاري به مترا‍ژ1500 مترمربع ،نهال كاري باانواع درختان سرو لاوسون ،جوني پروس وسروخمره اي ودرختچه هايي شامل ترون ،زرشك ،پيروكانتا ويوكا وگلكاري باانواع گلهاي دائمي وفصلي شروع شد ودرپايان فروردين ماه سالجاري به اتمام رسيد.

وي درادامه تصريح كرد طولاني شدن عمليات احداث فضاي سبز ميدان به دليل ترميم حوضچه هاي مربوط به شركت گاز،آب وفاضلاب ومخابرات بوده است .

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز