اختتامیه جشنواره سنگ و رنگ - پارک کوهستان

اختتامیه جشنواره سنگ و رنگ - پارک کوهستان