استفاده ازانرژي خورشيدي درروشنايي پاركها

استفاده ازانرژي خورشيدي درروشنايي پاركها

در راستاي كاهش هزينه هاواستفاده از فن آوريهاي نوين شهرداري يزد قراردادي جهت نصب پانلهاي خورشيديدر پاركها منعقد كه تاكنون تعدادپانصد وپنجاه عددنصب ويا در حال نصب ميباشد