اصلاحیه مزایده غرفه

اصلاحیه مزایده غرفه
ردیف
غرفه
نام پارک
مبلغ پایه
مبلغ ضمانت
مبلغ پیشنهادی
1
دیوارمرگ
بزرگ شهر
1.400.000
490.000
 
2
دریاچه قایق پدالی
شادی
10.300.000
3.600.000
 
3
دریاچه قایق پدالی
بزرگ شهر
11.000.000
3.800.000
 
4
عطروادکلن
شادی
500.000
180.000