اصلاحیه مناقصه انتظامات

اصلاحیه مناقصه انتظامات
احتراما پیرو دعوتنامه شرکت در مناقصه تامین انتظامات – امنیت ونگهبانی پارکهای سطح شهر به شرح ذیل نسبت به اصلاح آن اقدام میگردد
1-زمان تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 10/11/88به 12/11/88 تغییر نموده است .
2- کمیسیون راس ساعت 10 صبح 13/11/88 برگزار می شود .
 3-مدت قرارداد از یکسال به شش ماه تغییر نموده است .
 
                                                                             مرشدی
                                                                           مدیر عامل سازمان