انتخابات

انتخابات

مردم اگر اسلام را، استقلال وآزادی را ، نبودن تحت اسارت شرق وغرب را می خواهند،همه درانتخابات شرکت کنند.

                                                                               امام خمینی (ره)